Jakość kształcenia

Polityka jakości kształcenia wynika ze strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. Celem strategicznym polityki jakości kształcenia jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak aby absolwenci Uniwersytetu Opolskiego:

  posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne rozwinięte na najwyższym poziomie;
  byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy;
  prezentowali wysokie standardy etyczne oraz silne poczucie zaangażowania społecznego w działalności zawodowej.

Realizacja kierunków polityki jakości kształcenia prowadzić powinna do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobowego studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej. Istotnym jej aspektem jest także wzmocnienia potencjału naukowego oraz pozycji konkurencyjnej Uniwersytetu Opolskiego. Wyznaczone kierunki i cele polityki jakości kształcenia są realizowane przez wszystkie jednostki dydaktyczne i organizacyjne Uniwersytetu Opolskiego. Na poziomie Wydziału politykę jakości kształcenia nadzoruje Dziekan.

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji ds.  Oceny Jakości Kształcenia określa odpowiednio § 11 ust. 2 pkt 1-9 oraz § 12 ust. 2 pkt 1-6 Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim (t.j.: uchwała nr 25/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.).

Doskonalenie jakości kształcenia oparte jest na następujących procedurach:

   Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności, studiów podyplomowych oraz kursów;
   Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych;
   Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia;
   Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów;
   Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów;
   Procedura oceny jakości kształcenia dokonywanej przez nauczycieli akademickich;
   Procedura procesu dyplomowania;
   Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich;
   Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych.

Realizację procedur doskonalenia jakości kształcenia nadzorują:

   Wydziałowa Komisja ds. doskonalenia jakości kształcenia;
   Wydziałowa Komisja ds. oceny jakości kształcenia.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

dr Anna Kocorek

Przewodnicząca | Zastępca Dziekana

dr inż. Dariusz Suszanowicz

Dziekan

dr hab. inż. Alicja Kolasa-Więcek, prof. UO

dr Katarzyna Łuczak

 

 

dr Grzegorz Hebda

 

 

dr Sławomir Wierzba

dr inż. Barbara Włodarczyk

Marta Potapska

Przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Przewodniczący

dr hab. Monika Sporek, prof. UO

dr Małgorzata Nabrdalik

Karolina Skiba

Przedstawiciel studentów

 

Aktualne programy studiów dla kierunków prowadzonych na naszym wydziale dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Opolskiego uniopole.bip.gov.pl

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii