Informacje dla absolwentów

Poznaj możliwości monitoringu przebiegu oraz zakończenia studiów przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego udziela informacji na temat przebiegu i zakończenia studiów wyłącznie swoim studentom i absolwentom, zachowując przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która o takie informacje występuje.

Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenia-o-przebiegu-lub-ukonczeniu-studiow, można złożyć:

na Uczelni lub listownie:

  • dokument złożony osobiście w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
  • listownie przez wysłanie oryginału podpisanego wniosku na adres:

Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
Uniwersytet Opolski
ul. Kard. B. Kominka 6
45-032 Opole

przez Internet:

  • za pomocą platformy ePUAP (jeśli masz profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany)
  • przez e-mail -  podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Usługa udzielenia informacji jest bezpłatna.

Do wniosku należy dołączyć wypełniony WNIOSEK

Do zobaczenia na uczelni!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii