Procedura zajęć zdalnych

 Procedura realizacji zajęć w trybie mieszanym (hybrydowym) w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Opolskim.

Na podstawie Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także Zarządzenia nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zaleca się prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tryb zdalny), a w wyjątkowym przypadkach (zajęcia o charakterze praktycznym), na podstawie decyzji Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego realizację zajęć w trybie kontaktowym, stacjonarnym.
Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu studiów, wykłady, konwersatoria oraz seminaria dla studentów, doktorantów i słuchaczy wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym należy prowadzić zdalnie za pośrednictwem mediów elektronicznych, nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w karcie danego przedmiotu. Nauczyciel akademicki w godzinach przewidzianych planem zajęć dla danego kierunku studiów, prowadzi zajęcia on-line, za pomocą platformy MS Teams oraz dokumentuje elektronicznie (najlepiej poprzez e-mail) kontakt ze studentem w ramach konsultacji.
W okresie kształcenia w trybie mieszanym (hybrydowym), zajęcia o charakterze praktycznym (laboratoria, zajęcia projektowe oraz seminaria dyplomowe), w przypadku których możliwe będzie zrealizowanie planowanych efektów uczenia się bez realizacji zajęć w murach Uczelni, zaleca się prowadzenie zajęć w trybie zdalnym.
Zajęcia, w przypadku których osiągnięcie planowanych efektów uczenia się, wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego tj. laboratoria, kursy terenowe, zajęcia projektowe, mogą one za zgodą Dziekana być realizowane stacjonarnie. W przypadku czasowego zawieszenia realizacji zajęć o charakterze praktycznym w trybie stacjonarnym, po zakończeniu okresu zawieszenia, zajęcia praktyczne powinny zostać odpracowane w innych terminach, po uzgodnieniu między koordynatorem, nauczycielem akademickim i studentami.
Dla zajęć na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo- Technicznym obowiązują takie same zalecenia jak dla zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych, przy czym zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego tj. laboratoria, zajęcia projektowe będą odpracowywane po odwołaniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na UO w ramach obowiązujących terminów zjazdów (dodatkowe godziny zajęć – jeżeli istnieje taka możliwość) lub w dodatkowych termiach zjazdów zaproponowanych przez koordynatora kierunku. Konsultacje dla studentów powinny odbywać się w terminach przewidzianych dla każdego pracownika również w formie zdalnej (platforma MS Teams, e-mail, telefon). W miarę zgłaszanych przez studentów potrzeb pracownicy są zobligowani do zwiększenia liczby godzin konsultacji.
Nauczyciel akademicki zobligowany jest do prowadzenia ewidencji czasu realizacji zajęć dydaktycznych, zrealizowanych zgodnie z harmonogramem zajęć (w postaci formularza ewidencji czasu realizacji zajęć, stanowiącego załącznik 1 do Zarządzenia nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 września 2020 r.).
W sytuacjach, kiedy student, doktorant, pracownik badawczo-dydaktyczny wykonuje laboratoryjny projekt badawczy (praca dyplomowa, magisterska, itp.), którego realizacja nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego (możliwe jest zachowanie wystarczająco dużego dystansu społecznego tzn. wymaganych warunków bezpieczeństwa), badania mogą być realizowane za zgodą Dyrektora Instytutu.

Procedury opisane powyżej, stosuje się do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickiego 2020/2021, w ramach:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia;
3) jednolitych studiów magisterskich;
4) studiów podyplomowych;
5) studiów doktoranckich.

Spotkajmy się online!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii