W związku z coraz powszechniejszym występowaniem obron i egzaminów dyplomowych po terminach określonych w regulaminie studiów, a także podejrzeniem występowania w części prac niezgodności z zasadami ich przygotowania przyjętymi dla wydziału przez radę wydziału Prodziekan dr Krzysztof Badora zarządził przeprowadzenie w roku akademickim 2017/2018 audytu wewnętrznego obu tych elementów procesu dyplomowania.

Audyt wykonany zostanie przez Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w terminach:

  • egzaminy dyplomowe studiów inżynierskich – 01-10.03.2018 r.
  • egzaminy dyplomowe studiów magisterskich i licencjackich – 20-30.10.2018 r.

Przedmiotem audytu będzie:

1). terminowość przeprowadzanych egzaminów dyplomowych i zgodność terminów obron z regulaminem studiów i terminami wyznaczonymi przez kierowników samodzielnych katedr (jeżeli były wyznaczane) – w szczególności analizie będą podlegać przypadki i przyczyny nie dotrzymywania tych terminów,

2) zgodność przygotowywanych prac dyplomowych z wymogami przyjętymi na wydziale – analizie będą podlegać wszystkie prace w zakresie strony formalnej ich przygotowania.

Wyniki audytu zostaną przedstawione kierownikom samodzielnych katedr (dyrektorom instytutów) oraz dziekanowi wydziału celem wypracowania rozwiązań optymalizujących proces dyplomowania.