Procedura zajęć zdalnych

Procedura postępowania w okresie zawieszenia zajęć na Uniwersytecie Opolskim dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Wydziału Przyrodniczo- Technicznego.

Opole 13.03.2020 r.

W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego proszę o podjęcie działań mających na celu osiągnięcie zakładanych efektów uczenia w roku akademickim 2019/2020. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu studiów wykłady, konwersatoria, seminaria oraz zajęcia projektowe* dla studentów, doktorantów i słuchaczy wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym należy prowadzić zdalnie za pośrednictwem mediów elektronicznych, nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w karcie danego przedmiotu. Nauczyciel akademicki w godzinach przewidzianych planem zajęć dla przedmiotów które prowadzi zdalnie udostępnia materiały dydaktyczne on-line (platforma Moodle, poczta elektroniczna, strona internetowa), umożliwia kontakt on line student – nauczyciel akademicki w czasie trwania zajęć (Skype, poczta elektroniczna, telefon, komunikator internetowy) oraz dokumentuje elektronicznie (najlepiej poprzez e-mail) kontakt ze studentem w czasie trwania zajęć. Każdy nauczyciel akademicki powinien archiwizować dokumenty potwierdzające udział studentów w zajęciach prowadzonych zdalnie (rekomendowane jest korzystanie z e-maili studenckich i poczty UO, która posiada indywidualna autoryzację, więc wysyłane z niej wiadomości będą traktowane jako oficjalne poświadczenie kontaktu nauczyciel akademicki – student). W okresie zawieszenia zajęć na UO wskazane jest również realizowane zajęć teoretycznych (wykłady, konwersatoria, seminaria, zajęcia projektowe*) w godzinach przewidzianych na realizację zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (laboratoria, zajęcia projektowe*) oczywiście jeżeli formy zajęć danego przedmiotu to umożliwiają. Zajęcia, które zostały przewidziane jako zajęcia e learningowe powinny być realizowane w dotychczasowej formule i zgodnie z harmonogramem. Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego tj. laboratoria, kursy terenowe, zajęcia projektowe* będą odrabiane po odwołaniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na UO w terminach przewidzianych dla zajęć teoretycznych, które zostały wcześniej zrealizowane zdalnie (jeżeli będą takie możliwości) lub w innych terminach, po uzgodnieniu między koordynatorem, nauczycielem akademickim i studentami.

Dla zajęć na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo- Technicznym obowiązują takie same zalecenia jak dla zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych, przy czym zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego tj. laboratoria, zajęcia projektowe* będą odpracowywane po odwołaniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na UO w ramach obowiązujących terminów zjazdów (dodatkowe godziny zajęć – jeżeli istnieje taka możliwość) lub w dodatkowych termiach zjazdów zaproponowanych przez koordynatora kierunku. Konsultacje dla studentów powinny odbywać się w terminach przewidzianych dla każdego pracownika również w formie zdalnej (platforma Moodle, Skype, e-mail, telefon). W miarę zgłaszanych przez studentów potrzeb pracownicy są zobligowani do zwiększenia liczby godzin konsultacji. W sytuacjach, kiedy student, doktorant, pracownik badawczo-dydaktyczny wykonuje laboratoryjny projekt badawczy (praca dyplomowa, magisterska, itp.), którego realizacja nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego (możliwe jest zachowanie wystarczająco dużego dystansu społecznego tzn. wymaganych warunków bezpieczeństwa), za zgodą zainteresowanych stron może być realizowany.

*Zajęcia projektowe z uwagi na różny sposób prowadzenia (zapisany w karcie przedmiotu) mogą być realizowane zdalnie lub w przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu nauczyciel akademicki – student w sposób przewidziany dla zajęć laboratoryjnych.

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Pobierz powyższą procedurę postępowania w okresie zawieszenia zajęć na Uniwersytecie Opolskim na dysk (.pdf)

Spotkajmy się online!

Zapoznaj się ze stronami naszych instytutów oraz szczegółami planu zajęć na kierunku, który wybrałeś/aś.

Instytut Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiInstytut Biologii