Opisy trybów postępowania

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Kryteria, jakie powinien spełniać dorobek naukowy kandydatów do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.
• Tryb postępowania w sprawie nadania tytułu profesora